Ik wil stoppen met huren

Stop je bij ons met huren? Dan moet je de huur opzeggen.

Je kunt je huur alleen opzeggen met een aangetekende brief. Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg.

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet iedereen die ouder is dan 18 jaar en mee de woning huurt, de opzegbrief ondertekenen.

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. De huurprijs dient betaald te worden tot het einde van de opzegperiode. Indien de uittredende plaatsbeschrijving in onderling overleg vroeger kan plaatsvinden, betekent dit niet dat je vanaf dat moment geen huur meer dient te betalen. Ook al beschikken we reeds over een nieuwe kandidaat-huurder voor jouw woning, 

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

Als de laatste overblijvende huurder (in het geval van een gezin) overlijdt of verhuist naar een rust- en verzorgingstehuis, dan geldt een opzegperiode van twee maanden. In geval van overlijden is het noodzakelijk dat de wettelijke erfgenamen ons zo snel mogelijk een attest van erfopvolging of erfafstand bezorgen.

Richtlijnen voor het bekomen van een attest van erfopvolging/erfafstand.

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten.

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Als hulpmiddel kan je hier een checklist bij uittrede vinden, als leidraad om jouw woning in orde te zetten. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Is alles in orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Indien er huurschade wordt vastgesteld bij de uittredende plaatsbeschrijving en er herstellingswerken volgen, zullen deze kosten ingehouden worden van jouw waarborg.

Indien je samen met de nieuwe huurder van jouw woning of appartement beslist om meubelen over te dragen, dan moet dit schriftelijk en ondertekend door beide partijen (uittredende huurder EN nieuwe huurder) gemeld worden aan Dewaco-Werkerswelzijn. Hiervoor kan je gebruik maken van dit document.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten. Je geeft jouw sleutels op het einde van de uittredende plaatsbeschrijving af.